این همان بى دینى است در پوست دین

پوشیدن لباس روحانیت و طلبه شدن، به لحاظ منزلت اجتماعى در طول تاریخ متفاوت است. یک زمانى کسى که طلبه میشد مورد تحقیر قرار میگرفت. در بین بستگان و فامیل و محله تحقیر میشد تا در سطح جامعه که از طرف حکومت سرکوب میشد. یک وقت هایى هم طلبگى یک مزیت بوده است، مزیت علمى…

مهریه من درآوردی به سبک مشاور

حضرت مشاور میفرمایند!! عدد مهریه طبق فرمول من درآوردی و استخراج شده از آیات قرآن!!! (داستان ازدواج حضرت موسی علیه السلام و یکی از دختران حضرت شعیب علیه السلام) باید اینگونه محاسبه شود؛ مطابق آیات قرآن : قرار شد که حضرت موسی علیه السلام به مدت ۱۰ سال برای حضرت شعیب علیه السلام و خانواده…

اومانیسم اسلامى اینها است!

“یا ایها الذین آمنوا، انفقوا من طیبات ما کسبتم” مومنین! انفاق کنید، از چه انفاق کنیم؟ از ” ما کسبتم”، از دست آورد خودتان، نه از مالى که از مردم بالا کشیده اید، نه از ثروتى که با احتکار و رشوه و گرانفروشى و نامردى و رانت خوارى و دزدى جمع کرده اید. بعد هم…