این همان بى دینى است در پوست دین

پوشیدن لباس روحانیت و طلبه شدن، به لحاظ منزلت اجتماعى در طول تاریخ متفاوت است. یک زمانى کسى که طلبه میشد مورد تحقیر قرار میگرفت. در بین بستگان و فامیل و محله تحقیر میشد تا در سطح جامعه که از طرف حکومت سرکوب میشد. یک وقت هایى هم طلبگى یک مزیت بوده است، مزیت علمى…