زن یک وظایفی دارد که عاقلانه باید آن وظایف را تشخیص دهد

You are here: